Thêm nhiều môn học mới

Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể để xin ý kiến góp ý của xã hội.
Nhiều môn học mới
Theo dự thảo, hệ thống các môn học của chương trình giáo dục phổ thông được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.

Trong một năm học, thời gian thực học các môn học của chương trình giáo dục phổ thông tương đương với 37 tuần, gồm: 35 tuần thực học dành cho các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hoá và môn học tự chọn bắt buộc; 2 tuần thực học dành cho các môn học tự chọn và nội dung giáo dục của địa phương
Chương trình được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm 9 năm và chia làm hai cấp: tiểu học, trung học cơ sở. Giai đoạn định hướng nghề nghiệp gồm có lớp 10, các lớp 11 và 12.
Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc gồm tiếng Việt, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục lối sống, cuộc sống quanh ta, tìm hiểu xã hội, tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu công nghệ. Các môn học bắt buộc có phân hóa: thế giới công nghệ, tìm hiểu tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Môn học tự chọn có tiếng dân tộc thiểu số. Trong đó các môn học như giáo dục lối sống, cuộc sống quanh ta, thế giới công nghệ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo là các môn học mới.
Chương trình được chia thành hai giai đoạn: giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp. Giai đoạn giáo dục cơ bản gồm 9 năm và chia làm hai cấp: tiểu học, trung học cơ sở. Giai đoạn định hướng nghề nghiệp gồm có lớp 10, các lớp 11 và 12.
Ở cấp tiểu học, các môn học bắt buộc gồm tiếng Việt, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục lối sống, cuộc sống quanh ta, tìm hiểu xã hội, tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu công nghệ. Các môn học bắt buộc có phân hóa: thế giới công nghệ, tìm hiểu tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Môn học tự chọn có tiếng dân tộc thiểu số. Trong đó các môn học như giáo dục lối sống, cuộc sống quanh ta, thế giới công nghệ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo là các môn học mới.
Các môn học bắt buộc gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục quốc phòng và an ninh. Các môn học bắt buộc có phân hoá gồm giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các môn học tự chọn gồm tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2. Các môn học tự chọn bắt buộc gòm giáo dục kinh tế và pháp luật, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học máy tính, tin học ứng dụng, thiết kế và công nghệ, mỹ thuật, âm nhạc, chuyên đề học tập.
Học sinh tự chọn tối thiểu 3 môn học và một chuyên đề học tập trong các môn học tự chọn bắt buộc phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường. Các trường có phương án xây dựng các tổ hợp môn học để vừa đáp ứng nhu cầu của người học vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường.