Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2015/TT-BTP hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.
Thông tư quy định, người yêu cầu tập sự nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký tập sự trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Sở Tư pháp nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.
Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp ghi tên người đăng ký tập sự vào danh sách người tập sự hành nghề công chứng của Sở Tư pháp, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người đăng ký tập sự và tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nội dung tập sự hành nghề công chứng bao gồm kỹ năng hành nghề công chứng và các công việc liên quan đến công chứng như: kỹ năng tiếp nhận, phân loại yêu cầu công chứng; kỹ năng kiểm tra tính xác thực, tính hợp pháp của các giấy tờ có trong hồ sơ yêu cầu công chứng; kỹ năng xem xét nhận dạng chủ thể; năng lực hành vi dân sự của người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch; kỹ năng ứng xử với người yêu cầu công chứng, ứng xử theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; kỹ năng giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; kỹ năng giải thích lý do khi từ chối yêu cầu công chứng; kỹ năng nghiên cứu và đề xuất hướng giải quyết hồ sơ yêu cầu công chứng…
Công chứng viên hướng dẫn tập sự có trách nhiệm hướng dẫn người tập sự các nội dung tập sự theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của người tập sự do mình phân công; nhận xét về quá trình tập sự hành nghề công chứng và chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ của các công việc mà người tập sự thực hiện theo sự phân công, hướng dẫn của mình.
Thông tư nêu rõ, sau khi hoàn thành thời gian tập sự, người tập sự phải tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng theo quy định.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-6-2015. Thông tư số 01/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Theo: Tuổi trẻ